Scroll to top

Projekt

Názov projektu:  Rekonštrukcia zariadenia Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o. Hertník

Operačný program: Regionálny operačný program

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Kód výzvy: ROP-2.1a-2009/02

Ciele, ktoré sa dosiahli projektom:

– zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Integračnom zariadení KOR-GYM, n. o.,

– obnova, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budov integračného zariadenia sociálnych služieb.

Výsledkom projektu je zrekonštruovaná budova kaštieľa a hospodárskej budovy. Výmenou všetkých okenných a exteriérových dverných výplní a zateplením podkrovia kaštieľa sa dosiahne zvýšenie energetickej hospodárnosti kaštieľa a priľahlej hospodárskej budovy. Komplexne sa vyriešila modernizácia a dispozičná úprava sociálnych zariadení, kuchyniek, špecializovaných miestností. Výstupom projektu je aj modernizácia priestorov kuchyne – nové vnútorné dvere a výplne otvorov, hygienické keramické obklady, nové keramické podlahy, technológia kuchyne, vzduchotechnika. Všetky výstupy projektu sú v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja.

Naplnenie horizontálnych priorít v rámci projektu:

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj – projekt prispel k naplneniu cieľov NS TUR, a to hlavne v oblasti zníženia energetickej náročnosti budov. Projekt prispel aj k naplneniu cieľa vybudovaním kvalitného systému poskytovania sociálnych služieb.

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity – projekt má priamy dopad na marginalizované rómske komunity, ktorí tvoria 38% klientov integračného zariadenia. Vytvorením kvalitnej sociálnej infraštruktúry, ktorú využívajú aj rómsky klienti zariadenia, majú pozitívny vplyv na ich integráciu do spoločenského života.

Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí – Dodržiavanie zásady rovnosti príležitosti je základom prístupu Integračného zariadenia KOR-GYM, n. o. ku klientom. V rámci zrealizovaného projektu sa odstránili bariéry pohybu imobilných klientov.

Dotácia z PSK

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Začiatkom roka sa nám pokazila práčka a tým hrozilo, že 5 klientov s mentálnym postihnutím zamestnaných v chránenej dielni príde o prácu, čo by malo za následok prerušenie procesu integrovania sa do spoločnosti. Ako vyplýva aj z názvu nášho zariadenia (Integračné) našou snahou bolo tento proces integrovania zachovať, čo sa nám vypracovaním projektu na kúpu práčky a následným poskytnutím dotácie z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 2 000€ aj podarilo a 5 klienti v chránenej dielni majú ďalej možnosť rozvíjať svoje zručnosti, zvyšovať si sebavedomie a minimalizovať pocity menejcennosti.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.